De invulling van een uitgebreide genealogische site kent perioden van storm en windstilte. Dat kan men proberen te verbeelden in een logo zoals het onze. Met de familienaam incluis is de keuze snel gemaakt, maar een logo heeft altijd iets meer dan de vorm, het gevoel bij de keuze speelt erin mee.
Het logo dat u op verschillende plaatsen van de site kunt aantreffen is een fraaie tegel voorstellend een kofschip van Makkumer aardewerk. De schildering is gemaakt door Poppe Andries Meinsma, die in 1811 werkzaam was in de kleibakkerij van de immens rijke Kingma die u elders op de zijpaden kunt vinden.
Rink Bonne vondt de de keuze van dit logo zo interessant dat hij de stamboom van de maker wilde achterhalen om te kijken waar de creativiteit vandaan komt en dat leverde eenverrassing op. Het komt van oudsher uit de directe omgeving van Frieslands klassieke grootste dichter Gysbert Japicxs.

Van Poppe Andries Meinsma teruggaand:
– G11: 1773: Poppe Andries Meinsma
– G10: 1745: Andries Douwes Meinsma
– G9: 1700: Douwe Martens Meinsma
– G8: 1670: Marten Poppes Meinsma
– G7: 16??: Poppe Piersen (Meinsma)
– G6: 1613: Jeltie Meinerts Holckama (moeder van Poppe Piersen) x ca. 1613 Pier Piersen
– G5: ????: Meinert Gerrits Holckema X1616 Tryn Wybes
– G4: 1567: Gerrit Meinerts Holckema
– G3: 1540: Meynert Holckema X Jeltie
– G2: 1505: Oene Holckema
– G1: 1475: Jetse

Van G2 weer terug via de broer van Meynert 1540:
– G3: 1530: Jetse X Anna
– G4: 1550 Gysbert Jetses Holckema X Jancke
– G5: 1567 Jacob Gysberts Holckema X Anck Willemsdr de Heer
– G6: 1603 Gysbert Japicx (dichter/schrijver te Bolsward)