zijtak van Tjalling Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Ruirdts, echtgenoot van Agnietje Nauta

1. Parcke v. Tietema leefde in 1450 in Elahuizen a. d. Fluessen, trouwt met onbekende vrouw.
2. Hans van Tietema, van adellijk geslacht Schieringer op Tietemastate te Elahuizen trouwt met Bauck Douwesdr. van Harinxma
3. Auck v. Tietema trouwt met Lieuwe Alles
4. Alle
5. Auck Alles trouwt met Feycke Sybes
6. Eelck Feyckes trouwt met Claas Jarichs van der Leij. wij vervolgen hier met Tjetsche Clases, aansluitend met Sierd Clases in de richting van de Friese zeehelden Hiddes.
7. Tjetsche Clases trouwt met onbekende man
8. Claas Gerrits trouwt met onbekende vrouw
9. Albert Clases van der Leij geb. 1632 Leeuwarden mr. knoopmaker, ontvanger Leeuwarderadeel en Lemsterland, later bouwmeester van Leeuwarden trouwt in 1657 met Stijntje. Bij zijn trouwen heeft Stijntje , wed. van Wouter Willems een knopenwinkel in de Weerd. Na het overlijden van haar man in 1682 trekt Stijntje naar Dronrijp en begon daar weer een knopenwinkel. Zij werd zeer welgesteld.
10. Femmerus van der Leij geb. 1661 Leeuwarden. Dr.Jur. advocaat Hof van Friesland gerechtsschout, trouwt in 1683 met Jacoba de Wit afkomstig van Leiden.
11. Francais van der Leij geb. 1694 te Leeuwarden apotheker, erft veel geld uit het testament van zijn grootmoeder Stijntje (zij testeerde in Dongjum waar haar zoon Nicolaas predikant was) Trouwt in 1723 te Leeuwarden met Agnietje Nauta, dochter van Tjalling Ruurds Nauta Secr. van Ferweradeel wonend te Hallum.

7. Sierd Clases 1590 (broer v . Tjetsche Clases)
8. Eelck Sierds van der Leij trouwt met Berend Hiddes, kapitein Admiraliteit te Harlingen. Hij is een broer van Tjerk Hiddes Admiraal van Friesland en van de Stadhouder.

Hidde Sjoerds 1587 molenaar krijgt 3 zonen
a. 1616 Sjoerd Hiddes de Vries, molenaar krijgt in 1645 een zoon Hidde Sjoerds de vries, schout bij nacht
b. 1622 Tjerk Hiddes de Vries, admiraal van de Friesche vloot
c. 1631 Berend Hiddes de Vries, kapitein admiraliteit trouwt in 1667 te Harlingen met Eelck van der Ley.

Klok Sixtuskerk Sexbierum met wapen

Binnen in de Sixtuskerk van Sexbierum hangt een oude klok waar weinig van bekend is. De wijzerplaat hangt in de “voorkerk” boven de deur die toegang geeft tot de toren. De kerk was toen nog één open ruimte waar de diensten plaatsvonden. Men kon er in 1693 tijdens de preken de tijd mee aflezen. Links en rechtsboven op de wijzerplaat staan twee wapens. Het wapen linksboven is dat van Hidde Sjoerds de Vries (1645 Sexbierum – 1694 Duinkerken). Het verschil van Hidde Sjoerds de Vries met zijn beide ooms Tjerk en Barend Hiddes de Vries is, dat hij in Sexbierum bleef. Tjerk Hiddes trouwde nog wel in de Sixtuskerk met een Harlingse dame, maar toen vertrok hij naar de admiraliteitsstad Harlingen. Barend is gedoopt in de Sixtuskerk, trouwde met Eelckje Sierds van der Leij en woonde later in Harlingen.