copy-cropped-scheepstegel-kleurcorrectie.jpgIn dit deel van de website wordt inhoudelijke achtergrondinformatie gegeven over uiteenlopende zaken die betrekking hebben op Nauta’s in het algemeen. Vooralsnog is begonnen met een aantal willekeurige onderwerpen. In de toekomst zal zowel het aantal als de diepgang verder vergroot worden.

Onderzoek
De huidige database omvat circa 6.370 personen en circa 2.300 gezinnen. Hiervan dragen er circa 3.800 de naam Nauta.
Deze Nauta’s hebben niet een gezamenlijke stamboom. De praktijk is dat deze groep mensen in Friesland alleen al bestaat uit een verzameling van circa 280 losse stukken stamboom. De meeste gaan 4 of 5 generaties terug en in diverse gevallen zijn meerdere generaties bekend. Andere takken bestaan soms uit een paar losse personen, die niet eenduidig te koppelen zijn.
Daarnaast zijn er talloze losse Nauta’s waarvan de familiebanden nog aangebracht of uitgezocht moeten worden. Uiteraard zitten hierbij ook nog dubbellingen welke niet met 100% zekerheid uitgesloten kunnen worden. Hiervoor is in veel gevallen inzage nodig in de volledige akten om familierelaties met zekerheid te kunnen vaststellen aangezien deze gegevens meestal nog niet on-line beschikbaar zijn. De pagina [Afkomst] geeft een indruk van het aantal takken in Friesland in verschillende tijdsperioden.

Veel informatie kan verkregen worden uit registers die in het verleden zijn bijgehouden. Gelukkig zijn er steeds meer registers online te benaderen. Toch is er nog steeds veel handmatig zoekwerk in archieven noodzakelijk om achterliggende detailinformatie te verzamelen en te controleren. Vanaf september 2014 zijn alle gegevens zijn interactief toegankelijk gemaakt via de openbare database van stamboomonderzoek.com (The Next Generation of Genealogy Sitebuilding)
Je kunt ook hier beginnen met het overzicht van stamvaders

N.B. Detailgegevens van levende personen worden wel in de database bijgehouden, maar zijn niet publiek zichtbaar.

Quotisatiecohieren 1749
In 1749 is een wijziging in de belastingheffing doorgevoerd op basis van draagkracht, de zogenaamde quotisatie. Als basis voor deze belastingheffing zijn overzichten (cohieren) gemaakt van alle gezinnen. In deze cohieren werd per gezin de woonplaats, gezinsomvang, kostwinning en de belastingaanslag vastgelegd.
N.B. Bij de quotisatie werd in beginsel niet met penningen gerekend.

Kerkelijke registers
Voor de invoering van de burgerlijke stand werden gegevens met betrekking tot doop, trouwen, begraven en lidmaten door de kerken geregistreerd in de zogenaamde DTBL-registers. Deze registers zijn lang niet altijd even consequent bijgehouden, onvolledig en soms niet meer bestaand. Deze handgeschreven registers zijn in Friesland voorzien van getypte indexen met basisgegevens. Deze register-indexen zijn nagenoeg allemaal door mij bekeken waarbij alles wat betrekking heeft op Nauta’s is verzameld. Deze gegevens zijn inmiddels verwerkt in mijn database, maar nog niet in als afzonderlijke lijsten te publiceren.

Invoering burgerlijke stand
In 1811 werd iedere inwoner in Nederland verplicht om een vaste familienaam aan te nemen. In Friesland voerde het grootste deel van de bevolking nog geen vaste achternaam. Via de website van het het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden is een overzicht te krijgen van 42 families Nauta’s die de naam in 1811 in Friesland hebben aangenomen. Een deel van deze families heeft ook voor 1811 al de naam Nauta gevoerd.
In de registers van de burgerlijke stand worden sinds 1811 systematisch gegevens met betrekking tot geboorte, huwelijk en overlijden vastgelegd. Deze registers zijn voor Friesland tot 1925 inmiddels bijna volledig on-line beschikbaar bij het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden. Mijn onderzoek is er voorlopig op gericht om alle losse gegevens aan elkaar te koppelen.
Inmiddels zijn ook alle andere provincies via Genlias systematisch afgezocht en verwerkt.

Emigraties
Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw zijn veel mensen geëmigreerd omdat de omstandigheden in Nederland slecht waren. Een groot deel daarvan is in Amerika is terechtgekomen. Maar ook daarvoor zijn er al Nauta’s vanuit Nederland over de wereld getrokken. Op dit moment is de eerste aanzet gemaakt om ook Nauta’s buiten Nederland in beeld te krijgen.

Overige bronnen
Naast de bronnen over de burgelrijke staat bestaan er nog vele andersoortige bronnen die geraadpleegd zijn of worden. Meetsal gaat het om achtergrondinformatie uit :
– burgerlijsten/burgerboeken
– registers van schoorsteengelden
– volkstellingen
– VOC registers
– beroepenregisters
– etc.etc..