hof-van-frieslandNa het kinderloos overlijden van zijn oudere broer Sybren Buttes is Ruierd Bottes stamhouder in Leeuwarden. In tegenstelling tot zijn vader en en broer, die houthandelaren op Camstraburen buiten de stad waren, woont Ruierd bij zijn huwelijk met Debora Ysabella Reneman in 1727 binnen de stadsmuren op de Weert en is daar statenbode aan het hof van Friesland. Binnen het hof van Friesland komt Ruierd in aanraking met de bovenklasse van de stad. Uit de authorisatieboeken blijkt dat hij in 1737 het curatorschap over de 17 jarige Lijsbet Gerbens, overneemt van Hessel van Toutenburgh. Zowel Ruierd als Hessel zijn bode van de edel mogende heren van de staten van Friesland. Op basis van een vermelding in de autorisatieboeken blijkt dat hij in een testament van 1763, Franciscus Piersma te Garijp en Ds. Johannes Snoek praeceptor der latijnse school alhier, benoemt tot curator over zijn jongste zoon Botto Ruirdts die dan nog maar 17 jaar is. Een jaar later in 1674 wordt dit testament uitgevoerd, waaruit dus blijkt dat Ruird Bottes overleden is.

Uit zijn huwelijk komen 9 kinderen voort in 18 jaar tijd, maar ze worden niet allemaal volwassen.
1728: Henricus Harmanus 1728 sterft op 4 jarige leeftijd in 1732

1730: Aeltie Ruurds trouwt met Jacob Riemersma
1732: Hendricus Hermannus Ruirds sterft op 4 jarige leeftijd in 1736
1733: Henricus Hermannus trouwt 3 maal en wordt in de voetsporen van zijn vader kamerbewaarder van het Hof van Friesland.
1737: Trijntje trouwt met Eyso Reinsma
1739: Amelia trouwt met Hendrik Cuiper
1741: Bottje is vernoemd naar haar opa maar sterft op 4 jarige leeftijd in 1745 tegelijk met haar jongere zusje Fokeltje
1743: Fokeltje sterft op 2 jarige leeftijd tegelijkertijd met haar oudere zusje Bottje
1746: Botto Ruirdts zal uiteindelijk het stamhouderschap overnemen omdat van de kinderen van zijn oudere broer Henricus geen nakomelingen gevonden zijn.