Zijtak van Henricus Harmannus Nauta , broer van stamhouder Botto Ruirdts Nauta (1746)

Het perkament gebonden boek met een gat in het midden is afkomstig uit het archief van het Hof van Friesland archief. Lucia Schelsma, derde echtgenote van Kamerbode Hendricus Hermannus Nauta, is een historische figuur in de geschiedenis van het Hof van Friesland omdat over haar als laatste van de vele duizenden in 1811 een vonnis werd geveld. De bibliotheek van het Hof van Friesland is sedert 1811 enkele keren verhuisd. In het Paleis van Justitie brak in 1919 brand uit. De oude bibliotheek en archieven konden alleen gered worden door ze van de zolders, waar ze opgesteld waren, op de straat te gooien. De houten platten van enige leren boekbanden, zoals Hof 514 en 515 folio, zijn daar bij gebroken. In perkament gebonden boeken, zoals Hof 50 quarto en Hof 1 octaco tom. 2, die terechtkwamen op de punten van het ijzeren hek voor de kelderramen, vertonen nu nog een gat in de band.

22 februari 1811, Hanekamp versus Cock.
Het heeft iets ironisch dat het laatste civiele vonnis waarvan het dossier bewaard is gebleven verband houdt met een geschil tussen twee voormalige raadsheren. Bij dit geschil stond Jovius Duco Hanekamp van Harinxma tegenover Sirnon Cock, als lasthebber van een zekere Lucia Schelsma, in haar hoedanigheid van vruchtgebruikster van de nagelaten goederen van haar eerste man Hendrikus Hermannus Nauta. De tweede was ambteloos burger aldaar en was Hanekamps tegenpartij als executeur-testamentair en boedelhouder van de nalatenschap van Nauta. In die kwaliteit verzette hij zich tegen de eis van de requirant, die van hem een eindafrekening met betrekking tot de boedel verlangde. Het Hof wees deze echter toe en stelde dus Hanekamp in het gelijk, zonder enige nadere motivering, zoals het altijd gewoon was geweest.