zijtak van Into Ruurds Nauta, broer van stamhouder G1. Butte Ruierdts

1. Ruurd Into’s Nauta schipper op Dokkum geb. ca 1645 ovl 1674 in Leeuwarden X Aeltje Tjallings
2. Ynte Ruurds Nauta Statenbode der Edele Staten X 1690 Geertie Bienses
3. Hendrikus Bernardus Yntes Nauta geb. 1703 Leeuwarden X 1732 Barbara Yskes Gelly
4. Inte Hendriks Nauta geb. 1739 Leeuwarden rentmeester X 1785 Huizum Anna Clasina Koumans

5. Anna Clasina Nauta geb. 1786 Leeuwarden X 1807 te Leeuwarden Johannes Andreae geb. 1781 Leeuwarden. Ontvanger belastingen, laatstelijk Nijland ovl 1828 Leeuwarden
6. Into Nauta Andreae geb. 1808 Leeuwarden koopman X (1) 1834 Leeuwarden Anna Schreuder
7. Into Andreae Junior Nauta geb. 1840 Leeuwarden ovl 1906 Utrecht, papierfabrikant Makkum X 1869 Menaldumadeel Jetske Molenaar. Inschrijving van het Koninklijk Besluit van 25-1-1878, waarbij toestemming verleend wordt aan Into Andreae Junior zijn naam te wijzigen in die van Nauta Andreae.
8. Into Nauta Andreae geb. 1870 Leeuwarden burgemeester van Buren, officier van de dienstdoende schutterij 1902 als kapitein X 1896 te Leiden Catharina Parmentier
9. Jetske Nauta Andreae geb. 1901 Leeuwarden X 1927 te Leiden Henri Rudolf Goudsmit geb. 1901 Leiden, advocaat en procureur ovl 1977 Leiden

Het is bij mijn weten de enige keer, dat de authentieke naam Nauta die wij dragen, door iemand aan zijn eigen naam wordt toegevoegd, zoals dat vroeger in de adel veelvuldig gebeurde. Het charmante hiervan vind ik, dat er zo een nieuw geslacht ontstaat dat nu niet meer dan 5-6 generaties omvat, dus eigenlijk nog een grote familie is. Het wapen dat Into Nauta Andreae droeg heeft hij waarschijnlijk deels ontleend aan het wapen van Nauta Beucker (opspringend paard tegen boom).
Tak Tjalling Ruurds Ik ben daartoe niet in staat, maar wat zou het een mooie ontdekking zijn als je ook hem min of meer definitief aan onze familie kunt binden. Er volgt dan een reeks grietenij- of gemeentesecretarissen, die uitmonden in Ylst en verbinding met de Oppedijks maakt! (zie hieronder)

W.T. van der Ley
T.S. van der Ley

1. Tjalling Ruurds Nauta, secretaris van Ferweradeel, woonachtig te Hallurn 1695 te Leeuwarden X Anna Faber
2. Agnietje (Agneta) Nauta geb. 1696 Sneek X 1723 te Ferwerd Francais v.d. Ley apotheker
3. Tjalling Tobias v.d. Ley geb. 1731 Leeuwarden, predikant te Skuzum X (2) 1762 Makkum Aaltje Douwes Sloterdyck
4. Wiebrandus Theotardus v .d. Ley geb. 1772 Hilaard ovl 1829 Ylst, notaris, secretaris van Ylst X 1800 Ynske Sybrens Heslinga
5. Tjalling Sybrandus van der Ley geb. 1801 Marssum ovl 1868 Langweer, notaris en secretaris van Doniawerstal X 1825 te Langweer Tjeerdje Walles Oppedijk geb. 1800

NEDERLANDS PATRICIAAT
Adelheidstraat 188 ‘s-Gravenhage Lentemaand,
1912 AAN DEN LEZER
….. dat derhalve slechts gegeven wordt den “tegenwoordige staat” der familie, omvattende alle levende personen van het geslacht;
dat van de overleden leden van het geslacht slechts die vermeld worden, die thans in leven zijnde nakomelingen hebben;
dat de opneming eener geslachtslijst geheel kosteloos geschiedt en onder geene voorwaarde tegen betaling is te verkrijgen;
nakomelingschap van vrouwelijke leden zoeke men steeds op de artikelen gewijd aan de geslachten hunner echtgenooten.
De Redactie.

ANDREAE Beucker Andrese, van Bothnia Andrese, Fockema Andrese, JTNauta Andreae.
Nauta Andreae is gelieerd aan Inte Ruurds Nauta (1670), zijtak van stamhouder Butte Ruierdts Nauta. Wie van hen werden in 1912 opgenomen in het Nederlands Patriciaat? zie: NAUTA-ANDREA

RENEMAN-ANDREA
Het was mij al eerder opgevallen hoe dikwijls wij in samenhang met Andrea typische voornamen uit het ons bekende geslacht Reneman onder ogen kregen: Daniel Hermannus, Henricus e.a. Omdat ik deze aantrof aan de Beucker-kant van de Andrea’s, zou dit kunnen betekenen dat er via Reneman nog veel meer leden van onze familie in 1912 zijn opgenomen in het Nederlands Patriciaat. De relatie kunnen we omschrijven als de moederlijke kant van stamhouder Botte Ruirds Nauta (1746). De schakel in deze verbinding tussen Reneman (Nauta) en Andreae heb ik overigens al eerder opgemerkt en vastgelegd in zie: ANNA CLASINA NAUTA

RENEMAN-NAUTA-ANDREAE (Beucker)
Daniël Reneman 1636 kreeg kinderen:
a. Henricus Reneman X Amelia Suriger: dochter Debora Isabella Reneman 1706 X Ruierdt Bottes Nauta
b. Thamara Reneman 1661 X Gajus Andreae: Thamara is dus een tante van Debora Isabella Reneman