Als oudste zoon van Stephanus Sybrandus Nauta trouwt Abraham Waslander in 1826 met Pieterik Gerbens Faber, maar is dan nog in dienst blijkens een certificaat van de Nationale Militie in 1825 die is gevonden bij huwelijkse bijlagen. Hij begint als klerk in Rinsumageest, waar hij belijdenis doet en zijn eerste zoon krijgt. Zijn 2e zoon wordt in 1928 in IJlst geregistreerd, waar hij in 1829 als stadsontvanger vermeld wordt. Een jaar later in 1830 wordt hij vermeld als notaris in IJlst. Uit de kadastrale gegevens van 1832 blijkt dat hij een royale woning aan de Ee-gracht had, precies op de plek waar later de nieuwe fabriek van Nooitgedacht gebouwd zou worden. Samen krijgen ze 10 kinderen. 

IJlst kadaster
Woning A.W. Nauta obv kadaster 1831

1827: Stephanus Sybrandus Nauta: overlijdt ongehuwd op 38 jarige leeftijd
1828: Gerben Nauta: overlijdt ongehuwd op 67 jarige leeftijd
1830: Cornelis Livius Nauta: nog levende zijtak met generaties in Zuid Afrika
1832: Johanna Maria Fredelina Nauta: trouwt met Wiebe Brouwer 
1834: Alida Nauta: trouwt met Klaas Verhoeff
1836: Petronella Nauta: blijft ongehuwd en wordt 80 jaar
1837: Johannes Bartholdi: wordt stamhouder
1840: Geertruida Nauta: trouwt met Stoffel van der Goot
1841: Heero Nauta: nog levende zijtak,  met aanvullend onderzoek door Rink Bonne Nauta.
1844: Botto Nauta: blijft ongehuwd en wordt 77 jaar

 

fabriek Nooitgedacht op de plek van de woning van A.W. Nauta
fabriek Nooitgedacht op de plek van de woning van A.W. Nauta

Naast zijn werkzaamheden als gemeentesecretaris begint Abraham ook een notarispraktijk. Vanuit die rol is hij betrokken bij diverse grond en vastgoedtransacties in IJlst, zoals blijkt uit zijn handgeschreven aantekeningen. Zijn archieven zijn bewaard gebleven en worden nu bewaard in het archief van Tresoar in Leeuwarden. Als notaris legt hij ook de grondtransacties vast rond de Pikpolle waar zijn zoon Johannes Bartholdi met de teerproductie zal beginnen.

Uit de notariële aktes in IJlst blijkt dat zijn voorganger Wiebrandus Tjeerd van der Ley tot en met 1924 actief was als notaris in IJlst. Pas in 1830 pakt Abraham Waslander Nauta de notariële zaken in IJlst weer op. Na het verwerken ca. 6.700 aktes stop hij in juni 1878 met zijn praktijk. Na een gat van drie jaar wordt dit weer opgepakt door zijn opvolger Gerardus Benthem Reddingius.

Onze familie is niet van adel en heeft geen echt familiewapen. Abraham Waslander Nauta heeft wel een wapenstempel gebruikt, maar vermoedelijk is dit een zelf bedacht wapen om zijn status te verhogen. Het bestaat uit de combinatie van de Friesche adelaar en een schip. Mogelijk is dit een verwijzing naar de naam Nauta (schipper) en/of het wapen van IJlst.
Grappig is wel dat een van de afstammelingen van A.W. Nauta naar Zuid Afrika is geëmigreerd en dat voor dit wapen in 1991 een officiële wapenbrief is afgegeven door het Zuid Afrikaans Heraldisch Bureau.
Recentelijk (mei 2016) heeft Ewald Wercher van Westmünsterland Genealogie twee grafstenen in Gronau gevonden waarop hetzelfde wapen terugkomt. Het betreft nakomelingen van dominee Botto Ruurds Nauta uit Lippenhuizen, die begin 19e eeuw naar Gronau zijn verhuist en daar meeliften op de ontwikkeling van de textielindustrie. Aangezien de neven Botto en Abraham beide het familiewapen gebruiken, lijkt het aannemelijk dat het wapen al eerder binnen de familie gebruikt werd. Verdere aanwijzingen daarvoor zijn echter nog niet gevonden.

familiewapen
Abraham Waslander Nauta (1804-1890)
Grafsteen Ruardus Nauta Gronau
Ruardus Nauta Gronau (1853-1913)
Grafsteen Botto Nauta Gronau
Botto Nauta Gronau (1812-1856)
coatofarms
Abraham Waslander Nauta (Zuid Afrika 1991)