Leeuwarden Bleau 1652Butte Ruirdts link naar database TNG
De oudste gegevens van onze familie uit IJlst dateren van eind 17e eeuw in Leeuwarden. Butte Ruierdts is geboren in Warga net te zuiden van Leeuwarden en schipper. Hij vestigt zich in 1694 in Leeuwarden, net buiten de stadsgracht op de Camstraburen aan de noordkant van de stad. Een mooie plek, precies daar waar de Dokkumer trekvaart aansluit op de stadsgracht. Blijkens de burgerboeken, schoorsteenregisters en gildeboeken gebruikt hij dan nog geen achternaam.
Hij bouwt een bestaan op,  want in 1697 heeft hij zekere inkomsten als beurtschipper op het veer tussen Leeuwarden en Dokkum. In dat jaar trouwt hij met Aeltie Sybrens uit Wirdum (vlak naast Warga) en koopt een stuk grond op de Camstraburen. Ze laten er geen gras over groeien en krijgen in de 7 jaren daarna 4 kinderen; Jeske (1698) , Sybren (1699),  Ruierd (1702) en Trijntje (1705)

Camstraburen 1832Niet alles gaat vlekkeloos, want in 1704 wordt Botte Ruierdts behandeld door Gerrit Assema, die werkzaam is als chirurgijn, terwijl deze werkzaamheden uitsluitend zijn voorbehouden aan leden van barbier- en chirurgijnsgilde.
Bovendien sterft zijn nog jonge vrouw in april 1706, ongeveer een jaar na de geboorte van hun laatste kind. Binnen een jaar hertrouwt Butte Ruierdts met Auck Ydes. 

Daarna gaan de zaken beter, want in de jaren daarna koopt hij nog er een paar stukjes grond bij op de Camstraburen. Vanaf 1720 wordt hij niet meer vermeld als trekschipper,  maar als houthandelaar op de Camstraburen. Dat levert blijkbaar zoveel op dat hij regelmatig leningen van een paar honderd gulden verstrekt. Na 1727 zijn geen zekere vermeldingen meer gevonden van Ruierdt en Auck. Vermoedelijk zijn ze buiten de stad verhuist en elders gestorven.

Van de dochters Jeske en Trijntje zijn geen verdere gegevens bekend, omdat de voornamen vaker gebruikt worden en niet met zekerheid is vast te stellen of het om de juiste personen gaat. De beide zoons Sybren Buttes en Ruierd Buttes bouwen een 2e generatie op in Leeuwarden.
Bij de doop van de kinderen wordt de achternaam Nauta nog niet gebruikt. Pas in 1720 bij het verstrekken van een geldlening wordt de naam Nauta tussen haakjes vermeld. Omdat de het formele gebruik van achternamen met de invoering van de burgerlijke stand pas in 1811 verplicht werd, vermoed ik dat de naam Nauta al langer in de familie zat en begin 18e eeuw weer statusverhogend gebruikt werd. Ik heb echter nergens harde bewijzen gevonden voor de afkomst van Butte Ruierdts. Het spoor loopt dood in Warga waar de doopregisters beginnen in 1672 en de huwelijken in 1715.