Onze stamboom begint bij Butte Ruijrdts op basis van gedocumenteerde en consistente gegevens. Over de generaties daarvoor zijn onvoldoende “harde” gegevens beschikbaar,  maar er lijken wel duidelijke verbanden te bestaan tussen verschillende personen, hun nakomelingen en met name grondtransacties op de Camstraburen net buiten de gracht van Leeuwarden. Dit is de plek waar Butte Ruijrdts eerst als trekschipper op Dokkum zijn vertrekpunt had en later als houtkoper rond 1700 een stukje grond aankocht.  Zijn zoons Sybren Buttes Nauta en Ruurd Bottes Nauta kopen tussen 1739  en 1743 meer stukken grond op de Camstraburen die afkomstig zijn van Aeltje Tjallingius Rooswinkel-Nauta. Deze gronden worden decennia later door erfgenamen en nakomelingen weer verkocht. Op basis van verschillende bronnen ontstaat het volgende beeld:

 1. Inte Ruerts heeft 2 zonen die allebei op 15-05-1625 in Leeuwarden worden gedoopt: Feicke en Botte
 2. Op 01-07-1666 trouwt Ruurd Intes Nauta (Leeuwarder trekschipper op Dokkum) met Aeltje Tjallingius. Mogelijk is Ruurd Intes een zoon van bovengenoemde Inte Ruerts.
  Ze krijgen met zekerheid 3 zonen die in Leeuwarden gedoopt worden:
  – Inte Ruirds (1669) Is obv authorisatieboeken op 16-06-1676 7 jaar oud
  – Tialling Ruurds (09-03-1670) Is obv authorisatieboeken op 16-06-1676 5jaar oud
  – Ids (20-12-1672). Wordt op 16-06-1676 niet meer genoemd in authorisatieboeken, dus waarschijnlijk jong overleden
  Aeltje Tjallingius hertrouwt op 24-01-1676 als weduwe van Ruird Intes met Jan Janssens Faber uit Hallum.
  Mogelijk, maar niet zeker, zijn er nog 2 broers: Ynte Ruurds en Botte Ruurds. Deze moeten dan geboren zijn tussen 1672 en 1676, echter niet in Leeuwarden maar mogelijk in Warga net ten zuiden van Leeuwarden. Uit allerlei relaties tussen beide takken lijkt het zeer waarschijnlijk dat stamvader Butte Ruurds een oudere halfbroer van Inte en Tjalling is. Aangezien de DTB-registers van Warga uit deze periode niet meer bestaan is dit niet hard aantoonbaar.
 3. Tialling trouwt op 20-01-1695 in Leeuwarden met Anna Faber uit Sneek en krijgt 4 kinderen:
  – Angenietie Nauta (1696) trouwt met Francois van der Ley. Zijn kleinzoon Wybrandus Tjeerd/Theotardus van der Ley blijkt notaris te zijn in IJlst. Het notariaat in IJlst wordt overgenomen door Abraham Waslander Nauta uit de tak van Butte Ruurds Nauta. 
  – Aeltje Tjallingius Nauta (1699) trouwt met Johannes Rooswinkel en komt in bezit van huis en grond op de Camstraburen die later aan Sybren Buttes en Ruurd Bottes verkocht worden.
  – Petrus Tjallingius Nauta (1699) trouwt met Titia Piersma. Titia Piersma is de zus van Franciscus Piersma die na de dood van Sybren Bottes Nauta met zijn weduwe Elisabeth Schoonbeek trouwt.
  – Elisabet Nauta
 4. Uit de verschillende huwelijken blijkt dat verschillende generaties onderling binnen een groep van “gegoede” families trouwen.
 5. Uit beide takken worden door latere generaties stukken grond op Camstraburen verkocht aan D. Feijens.
 6. In beide takken komen trekschippers en (Staten)bodes aan het Hof voor. Het lijkt er op dat familierelaties en connecties een rol spelen in het doorgeven van beroepen. 

Verder onderzoek moet uitwijzen of dit beeld correct is op basis van meer gedetailleerde onderbouwing.
Zie ook het nieuw toegevoegde overzicht Familierelaties.pdf