Aeltie Tjallings is waarschijnlijk een verbindende schakel tussen twee afzonderlijke takken Nauta die in Leeuwarden bij elkaar komen. Dit lijkt aannemelijk uit haar betrokkenheid bij grondtransacties in Leeuwarden.
Toen Aeltie Tjallings na het overlijden van Ruurd Intes Nauta met Jan Janssens Faber uit Hallum hertrouwde, kregen de beide broertjes Ynte en Tjalling, respectievelijk 7 en 5 jaar oud, er ineens een grote stiefbroer bij; Pier Janssen. Pier was een zoon uit een eerder huwelijk van de smid Jan Janssen Faber. Daaruit kan een innige band zijn ontstaan die zich ook later doet gelden. Een houthakker moet ook over hout kunnen beschikken!

Pier Janssen Faber 1665:
1. Jan Jans (smid) trouwt met Agnete Jannes: beide van Hallum
2. Pier Jansen Faber (geb. 1665 te Marrum en burgemeester van Stavoren) trouwt in 1670 te Stavoren met Janna Fockes
3. Agnietje Piers Faber (geb. 1684) trouwt in 1701 te Stavoren met Simon Binckes (geb. 1673 Stavoren)

Simon Binckes:
1. Abes Claeszn (geb. ca. 1540)
2. Beencke Abes (geb. ca 1750) trouwt met Weynte Nn
3. Bencke Senior Benckes (geb. 1595 en ovl. 1646 te Koudum) trouwt in 1622 met Rinck Jacobs Hennema. Hij koopt het schip De Witte Valck waarmee hij rogge laadt in “Wijborch in Finland”.
4. Bincke Binckes (geb. ca 1613 te Hindeloopen of Stavoren)
Waarschijnlijk een halfbroer van Jacob Benckes (geb. 1637) en trouwt met Ewart Allerts Roos. Hij is schipper op “De Liefde” en tevens vroedsman.
5. Bincke Binckes (geb. 1646 te Stavoren en ovl. 1711 te Stavoren) trouwt in 1667 te Stavoren met Gerbrich Folckerts Schellinger. Hij is vroedsman/burgemeester van Stavoren en tevens mede gedeputeerde van Vriesland. Zijn galjootschip De Valck van Bencke Benckes is genomen door Franse kapers.
6. Simon Binckes (geb. 1673 te Stavoren en ov. in 1718) trouwt in 1701 met Agnietje Piers Faber (zie hierboven). Hij was Hopman en in 1712 statenkapitein van “De Star”. Het gekaapte Deense schip ” Het Slot Cronenburgh” in beslag van kaper Detloff Faas.

Weduwe Agnietje Piers Faber
1740: De weduwe van capitein Simon Binckes woonde te Stavoren NOQ nr. 223, wijk B23. Dit is de huidige voorstraat noordzijde ongeveer ter hoogte van nr. 31. Zij bezat verscheidene huizen in Stavoren. Uit het floreencohier Wonseradeel-Gaast 1728 nr. 55 blijkt dat Agnietje Faber de volledige eigenaar is van een “heerlijke vogelkooi, huisinge en landen cum annexis” gelegen tussen Gaast en Piaam. Het bezit van een vogelkooi is deze tak van de familie niet vreemd, wand Tjalling Ruurds Nauta (een van de stiefbroers van Pier Jansen Faber) was de eigenaar van een vogelkooi bij Hallum, evenals diens zoon Petrus Tjallingius Faber. De aan het IJsselmeer gelegen vogelkooi van Agnietje Piers Faber is nu een monument en nog steeds te bekijken.

Jacob Binckes

Jacob Binckes
Hij was een halfbroer van Bincke Binckes, de grootvader van Simon Binckes. Hij werd geboren in Koudum. Hoewel Koudum niet aan zee ligt was er halverwege de 17e eeuw een relatief grote schippersgemeenschap van ongeveer veertig koopvaardijschippers, van wie bijna de helft behoorde tot Jacobs familie. Zijn vader en meerdere ooms, broers, zwagers en neven waren als schipper actief, veelal op de houtvaart vanuit Noorwegen.
Jacobs schip heette “De Grauwe Valck”, een fluitschip van een kleine 40 meter lengte. Op 21 juni 1657 trouwde jacob met Tied Galtjensdr uit Stavoren en zij vestigden zich in haar woonplaats, waar in 1679 ook Pier Jansen Faber zou komen wonen.
Jacob Binckes was aanvankelijk koopvaardijschipper, waarschijnlijk van hout. Omstreeks 1664 is hij in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam getreden. Hij voer op meerdere schepen in de rang van commandeur, destijds een min of meer tijdelijke rang voor de duur van een opdracht. Zijn belangrijkste wapenfeit is zijn betrokkenheid bij de verovering van Nieuw Nederland tijdens de derde Nederlands-Engelse oorlog in 1673. Zie meer info op Wikipedia.

Nieuw Nederland

Hout
Terugkerend naar de eerste verhandeling van deze zijtak, wordt opgemerkt dat men dan wel houthakker kan zijn, maar dan ook over hout moet kunnen beschikken. De opmerking betreft de gebroeders Ruurd en Sybren Bottes Nauta en een stille kracht die hier in het spel zou kunnen zijn. De rol van Aeltie Tjallings bij de verkoop van stukjes grond op de Camstraburen zijn niet gedreven door een koopmansgeest, maar eerder te om te helpen. Zij wist zich verbonden met de wereld van hout via de koopvaardijschippers Binckes.
A. Aeltie Tjallings 1e huwelijk met Jan Jansens Faber => zoon Pier Jansens Faber => dochter Agnietje Piers Faber
B. Aeltie Tjallings 2e huwelijk met Ruurd Intes Nauta => zoon Tjalling Ruurds Nauta => dochter Aeltje Tjallings Nauta
Er bestaat ongetwijfeld een emotionele band tussen Pier Jans Faber en zijn stiefbroer Tjalling Ruurds Nauta. De dochter van Pier trouwt met Simon Binckes. Deze opent deels emotioneel een wereld van hout.