Relaties tussen de families Boersma, Lublink en Roorda

Relatie Nauta – Boersma:
Hieke Boersma was in dienst bij burgemeester Miechiel Tromp aan huis.
Rients Anskes Boersma is de vader van Hieke.
De vader van Rients Anskes, Anske Rients 1825 en Klaas Sybrens waren neven van elkaar.
Pake Rink Bonne had waarschijnlijk toch een enig gelijk met een enigszins “voorname smaak”.

  1. Anske Rients Boersma 1750 x Trijntje Klazes
    2.1 Rients Anskes Boersma 1775 Hidaard x Grietje M. Hiemstra
    3.1.1. Anske Rients Boersma 1825 Idaard x Rigtje Rinzes Kreger 1824
    4.1.1.1 Rients Anskes Boersma 1858 Reduzum, herbergier x Antje Gerbens Pool 1862 Wartena
    5.1.1.1.1 Hieke Boersma 1883 Tzummarum, ovl. 1937 x te IJlst 1909 met Rink Bonne Nauta 1882 IJlst ovl. 1973 Wartena

2.2 Sybren Anskes Boersma 1793 Parrega x Tietje Klazes Dijkstra Irnsum
3.2.1 Klaas Sybrens Boersma 1882 Tzum x te Franeker met Rienke Scheltes Visser geb. Nijefurd
4.2.1.1 Pietje  Klazes Boersma 1839 Oldeboorn, ovl Warga x Mindert Tymens Epema 1831 geb. Idaard ovl. 1882
5.2.1.1.1 Klaas Minderts Epema 1865 Idaard ovl. 1940 Groningen x 1897 Titia Lublink 1869 Berlikum

4.2.1.2 Jan Klazes Boersma Franeker x 1897 Maaike Pieters Jellema
5.2.1.2.1 Klaas Jans Boersma 1898 Franeker ovl. 1970 Velsen x 1923 te Franeker met Geertruida Roorda 1900 Franeker

Familie Lublink
Titia Lublink 1869 was de schoondochter van Pietje Klazes Boersma en Mindert Tynens Epena (zelfde tijd als Rients Anskes Boersma)

1. Dirck (van) Cuyck 1420, zijn voorouders waren de graven van Burggreve, Land van. Cuyck
2. Dirck Dircks Cuyck 1450 Burgreven 1505, overeenkomst met van Wijngaarden tot inpoldering
3. Gerrit Dircks Cuyck 1470 ovl. Vrouwenparochie
4. Arjen Cuyck 1500 Vrouwenparochie ovl. 1536 ald.
5. Marrichje Arjensdr. Cuyck geb. 1530 Vrouwenparochie x Arjen Jans Scheiff 1530 Vrouwrenparochie ovl 1614 Harlingen
6. Sicke Hanekuyk 1560
7. Johannes Sickes Hanekuyk 1590 ovl. voor 1650 te Harlingen, grootschipper
8. Hylcke Johann Hanekuyk 1620 Harlingen x 1642 te Harlingen met Weyntien Hendrix  Boack
9 Douwe Hylkes Hanekuyk 1650 Harlingen
10 Wiebe Douwes Hanekuyk 1690 Harlingen x 1711 te Harlingen Jancke Jacobs Ollema
11. Jacob Wybes Hanekuyck 1719 Harlingen x 1741 te Harlingen met Yfke Pytters Hibmna
12 . Wybo Jacobs Hanekuyk 1756 Harlingen ovl. 1830 ald. , advocaat HvF, burgemeester ald. x 1780 te Harlingen met Petronella Maria Tetrode geb. 1757 Amsterdam
13. Geertruida Hanekuyk 1780 x voor 1799 te Nijehaske met Nicolaas Lublink 1765, winkelier
14. Wybe DDouwes Hanekuyk 1799 Nijehaske x te Oldeboorn met Geertje Annes van Dijk
15. Paulus Weslingh Hanekuyk Lubling 1845 Oldeboorn ovl. 1905 Berlikum x 1867 met Sybrigje Sjoerds Osinga geb. 1844 Paesens ovl. 1908 Berlikum
16.Titia Lublink 1869 te Berlikum ovl. 1945 Grins

Hylke Jans Kingma

Familie Roorda
Geertruida Roorda 1900 was de schoondochter van Jan Klazes Boersma en Maaike P.  Jellema (zelfde tijd als Rients Anskes Boersma)

1. Marten Sytses Kingma 1640 Makkum

2. Jan Marten Sytses Kingma 1672 Makkum, grootschipper, mede-eigenaar Wons x ( 2) 1703 te Makkum met Bauck Gorisdr.
3. Gerrit Jansz Van der Zee 1715 Makkun ovl. 1779 Workum, grootschipper, koopman, zoutbrander en olieslager te Workum, broer van de zeer vermogende Hylke Jans Kingma van Makkum
4. Jelle Sytses Roorda geb te Wirdum neemt de achternaam van zijn moeder aan
5. Sytse Jelles Roorda 1814 Lankum x Gertje Jacobs Tichelaar
6. Wytse Roorda 1849 Franeker x 1888 Marijke de Vries
7. Geertuida Roorda 1900 Franeker