Regiment Baden-Drlach

1.  Joffer Maria van Lennep was waarschijnlijk de dochter van Lucas van Lennep, heer van Callenkote (bij Steenwijk)

2. Ferdinand Coenraets Waslander geb. 1676 te Leeuwarden, kapitein in het 2e bataljon v. Collonel Acronius Lyfregement Orange Vriesland)
1e huwelijk te Leeuwarden met attestatie naar Lekkum met Foekeltje Ancringa.
Uit dit huwelijk wordt Coenraad Waslander in 1718 te Leeuwarden geboren. Ovl. in 1788 en begraven in de kerk te Hallum.
Coenraad Waslander was getrouwd met Martha van Lennep., geb. §721 te Leeuwarden en dochter van Dirck Van Lennep en Sibilla E.L. Hoffman.
2e huwelijk te Ried in 1728 met Sytske Sterringa. uit dit huwelijk worden Hero en Abraham Waslander geboren. Het zijn alledrie hoge officieren in dienst van Oranje.
3. Abraham Waslander geb. 1735 te Hardegarijp en ovl 1803 te Hallurn, luitenant-collonel Regiment Marquis De Thouars, samengesteld uit de regimenten Burmania en Prins Baden-Durlach. Abraham Waslander overleed in 1803 te Aebinga State Hallum en trouwt in Zwolle met Johanna Maria Fredelina Schmit”Johanna Maria Fre-“
4. Johanna Maria Fredelina Waslander geb. in 1776 te Zwolle. Haar moeder sterft in het kraambed,  twee zusjes Helena Constantia en Maria Fredelina blijven over.
 
Inf.-Regiment-van-Acronius-Nr.-7

 

Tekst bij grafsteen: boeknummer 8529, H. de Walle
naam: Waslander, Ferdinand geb.
datum: 4-4-1675
sterfdatum: 16-1-1765
plaats: Hallum, kerk
‘Den we1(e)delen gest(ren)gen heer Ferdinandus Waslander capitein in het tweede battallion van den .. . gestrengen heer den colanel Acronius geboren den 4 april 1675 overleden den 16 january 1765 in den ouderdom van 89 jaer en ruim 9 maanden en leit alhier begraven’
naam: Waslander, Coenraad Ferdinands
geb.jaar: 1718
sterfdatum: 1788
plaats: Hallum, kerk
‘Des selfs zoon Coenraet Waslander collonel-commandant van ’t Lyf regement Orange Vriesland en groot Majoor der Stad Leeuwarden is overleden den 21 november 1788 in het een en seventigste jaars zijns ouderdoms en leit ook hier begraven’ Zo ook zouden in deze kerk zijn begraven Abraham Waslander (1803) en Hero Waslander (1810). Zij zijn door De Walle in de kerk van Hallurn waarschijnlijk niet gecatalogiseerd. Leeuwarder Courant 30-04-1803: Het heeft God behaagd, onze waarde en zeer geliefde Vader de Hoog Edele Gestrenge Heer ABRAHAM WASLANDER , voor heen Lieutenant Colanel in ’t Regiment van den Generaal Majoor Marquis de Thouars, in den Ouderdom van 68 jaar en 14 dagen, heden avond om half negen uuren, dit Tydelyke Leven, met het Eeuwige te doen verwisselen,  na eene ongesteldheid van negen dagen, van welk smertelijk verlies wy door deze aan de Vrienden en Bekenden kennis geven; met verzoek om van Condoleantie Brieven verschoond te worden. HELENA CONSTANTIA WASLANDER en JOHANNA MARIA FREDELINA WASLANDER Hallum, den 24 april 1803


Hero Waslander:
1.  Jan Willinge geb. in 1595 overleden in 1667 te Peize, zoon van Jan Willinge en Alijt Dubbelt Ette te Noordenveld 1635-1660 (zie Genealogie Willinge in Ned. Patriciaat 31 , 1945) Hij trouwt met Roelfien Schuiringe
2 . Dubbelt Willinge geb. in 1627 te Peize. Overleden in 1697 te Peize. Hij was Ette van Noordenveld 1665-1697 en ook gedeputeerde van Drenthe. Trouwt 2e maal in 1683 te Wapserveen met Anna Tymans.
3 . Jan Willinge geboren in 1685 te Peize en overleden in 1771 aldaar, Hij wordt al op 10 jarige leeftijd benoemd tot schulte van Peize. In 1741 treedt Jan Willinge af als schulte vanwege zijn benoeming tot Ette. Lid v . Gedeputeerde Staten van Drenthe. Trouwt in 1718 te Peize met Margaretha Crans.
4 . Johanna Margrieta Willinge geboren in 1725 te Peize en overleden in 1789 te Hulst. 2e huwelijk is met in 1767 te Peize met Hero Waslander, geboren in 1729 te Leeuwarden. Hero Waslander is laatstelijk Ing. kolonel commandant Staats-Vlaanderen. De fortificaties van de burgerlijke en militaire rangen werden verenigd.


Vermoedelijke locatie Aebingastaete Hallum

AEBINGASTATE (HALLUM)
Aebingastate zou gestaan hebben op de dorpsterp van Hallum, grenzend aan de oostelijke gracht van Offingaburg. Cannegieter schrijft in zijn artikel over Offingastate (F.V.A. 1897) dat daar een Aebingastaete zou hebben gestaan met uitrit van de stallingen aan de Langebuorren met een pad dat later de Baaierd genoemd werd. Aebinga bezat een zeer ruime tuin met fruitbomen en twee stenen zomerhuisjes. Het had twee hoge spitsdaken die men uit de verte reeds kon zien. Het huis bevatte een fraaie ruimte met marmeren schoorsteenmantel die ‘het sael’ werd genoemd. Onder het huis was een kelder met gewelven die mogelijk duidden op een eerdere aanleg. Het zou in 1783 nog bestaan hebben en toen eigendom geweest van Edele Vrouw W.E. van Aylva douarière fan Sixma. Zij overleed in dat jaar. De familie Waslander heeft hier tussen 1740-1803 gewoond. De luitenant-kolonel Abraham Waslander overleed hier op 24 april 1803. In 1874 kocht de toenmalige christelijk gereformeerde kerk het pand en heeft het laten afbreken. Op die plek werd in dat jaar een pastorie gebouwd.

Bewoners:
1511 Sypke to Haghehuus
familie Van Aebinga
familie Van Burmania
1740-1803 familie Waslander
1874 christelijk-gereformeerde kerk