Op Zevenpelsen 1 is in 1906 nog de smederij annex schaatsenmakerij van Douwe Douma. In 1920 wordt die overgenomen door “Rink smid”, die daar rond 1927 een groot nieuw huis met smederij op de begane grond laat bouwen (Het huis vertoont opvallende gelijkenis met het huis dat Gelkje en Alida Nauta rond 1925 lieten bouwen op Geeuwkade 18). Hij komt van Zevenpelsen 11. De vader van Rink Bonne, Heero Nauta Sr., had daar de smederij annex schaatsenmakerij eerder van Sjoerd Thomas Faber overgenomen, die daar als smid reeds in 1832 wordt genoemd. Tegenover de smederij aan de kant van de Stationslaan (tegenwoordig Stadslaan) is de bakkerij van Foeke Troelstra en van Pietje Nauta. Dit huwelijk is belangrijk geweest, omdat het de familie Troelstra uiteindelijk C&A Nauta binnenlootste en overnam.

Hieke Boersma:
Zij is de echtgenote van “Rink smid”, geboren in 1883 te Tzummarum en in 1909 te IJlst met hem trouwde. Zij hebben samen altijd gewoond in het nieuwe pand op Zevenpelsen 1. Zij brengt interessante familieconnecties met zich mee: via Pool is er een verbinding met de beroemde Anne Zernike, en via Boersma (Kreger) is er verwantschap met Pier Pander, zij het niet dichtbij.

 

Jan Mankes zelfportret 1912

Verbinding via Pool: Jan Mankes en Anne Zernike
1.  Jan Hillebrants Mankes 1743 De Knipe, houtbaas trouwt met Jikke Lykeles overleden 1827 Beneden Knipe
2a. Beint Jans Mankes 1776 De Knipe, koopman trouwt in 1811 met Minke Wybes Boersma, winkeliersche
3a. Jan Beints Mankes trouwt met Popkjen E. Bijker
4a. Beint Mankes 1851, commies bij de belastingen trouwt in 1884 te Meppel met Jentje Hartsuiker
5a. Jan Mankes 1889 Meppel, kunstschilder trouwt in 1915 met Anne Zernike, de eerste vrouwelijke dominee in Nederland

2b. Baukjen Jans Mankes 1766 trouwt in 1791 te Gorredijk met Bauke Ruurds van der Made, schipper
3b. Aaltje Baukes van der Made 1798 trouwt in 1830 voor de 2e maal te 1830 met Johannes H. Pool
4b. Gerben Johannes Pool geb. IJlst, schaatsenmaker trouwt in 1858 met Hieke H. van der Plaats, geboren te Oosterlittens.
5b. Aaltje Gerbens Pool geb. 1851 Wartena trouwt in 1882 met Rients Anskes Boersma geboren 1858 te Reduzum
6b. Hieke Boersma geb. in 1883 te Tzummarum trouwt in 1909 te IJlst met Rink Bonne Nauta geb. 1882 te IJlst en overleden in 1973 te Wartena

Anne Zernike

Anne Zernike:
Zij werd op de ochtend van 5 november 1911 in het ambt aangesteld door de Doopsgezinde gemeente in Boven Knijpe. Op haar verzoek werd door Ds. Wartena uit Heerenveen, geen speciale aandacht besteed aan haar vrouw zijn. Ze was namelijk de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. De bijbeltekst waarover zij dezelfde middag haar eerste preek hield, kwam uit de tweede brief van Paulus aan de Christenen van de gemeente in Corinthe, hoofdstuk 1 vers 24: “Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap” In de zomer van 1913 leerde zij Jan Mankes kennen, tegenwoordig een bekend schilder. Zij trouwde met hem in 1915.

 

Pier Pander

Verbinding via Boersma: Pier Pander
1. Jelke Jans 1700 Rottevalle
2a. Jan Jelkes van Eyck 1732
3a. Oppe Jans van Eyck
4a. Aaltje Poppes van Eyck trouwt met Hendrik J. Pander 1812 te Blokzijl
5a. Pier Pander 1864 Rottevalle overleden in 1919 te Rome

2b. Trientje Jelkes van Eyck 1734
3b. Jelke Pieters van Eyck
4b. Attje Jelkers van Eyck trouwt met Rinze M. Kreger
5b. Rigtje Rinzes Kreger trouwt met Anske Boersma 1825: grootouders van Hieke Boersma