Femmigje de Vries, echtgenote van Cornelis Livius Nauta 1887

Grutte Pier

1. Gerlof Piers Donia geboren in 1448 te Kimswerd, vader van ‘Grutte Pier’ is getrouwt met Foockel Sybrantdr Bonga, geboren in 1454 te Kimswerd; edelvrouw
2. Tyedt Gerlofs geboren ca 1490 te Kimswerd, zuster van ‘Grutte Pier’ trouwt in 1513 met Anne Pybes Pybez, boer te Kimswerd
3. Gerlof Annesz geboren in 1519 te Kimswerd, boer te Kimswerd op Oedsingazate is getrouwt met Taecke Heeres
4. Pier Gerloffsz geboren in 1535 te Kimswerd, eigenerfd boer en edelman trouwt met Anna Taeckesdr.
5. Syts Piersdr geboren in 1579 te Kimswerd overleden in 1616 te Wanswerd trouwt in 1602 met Upt Jouckesz boer te Wanswerd op Schuyerdastate
6. Antie Uptsdr geboren in 1608 te Wanswerd trouwt in 1631 met Watse Reynsz Heringa geboren in 1604 te Dongjum in 1672 hoogst aangeslagen boer te Dongjum
7. Brechtje Watses Heringa geboren in 1639 te Dongjum trouwt in 1660 met Jacob Wijbrandts geboren Westernijkerk
8. Tial Jacobs trouwt in 1689 te Franeker met Johannes Gercama geboren in 1668 te Harlingen en in 1720 begraven te Dongjum
9. Brechtje Johannes Gercama trouwt in Jouke Piters geboren in 1692 te Achlum
10. Minck Joukes Tibma geboren in 1723 te Achlum overleden in 1803 te Abbega trouwt in 1753 te Abbega met Grietje Alberts Braam
11. Femke Minks Tibma geboren in 1760 te Abbega overleden in 1812 te Scharnegoutum trouwt in 1787 te Abbega met Sytse Pieters Wiersma geboren in 1767 te Abbega overleden in 1809 te Oosthem
12. Pytter Sytzes Wiersma geboren in 1800 Oosthem overleden in 1881 te Abbega trouwt in 1827 met Fokje Keimpes Groenveld geboren in 1807 te IJlst overleden in 1876 te Oosthem
13. Femmigjen Wiersma geboren in 1836 te Abbega trouwt in 1859 met Lolke Ulbes van Wieren geboren in 1836 te  Oosthem overleden in 1915 te Jutrijp
14. Gerritje van Wieren geboren in 1864 te Greenterp overleden in 1908 te Parrega trouwt in 1888 Doekele Tjittes de Vries geboren in 1853 te Broek overleden in 1899 te Hommerts
15. Femmigje de Vries geboren in 1890 te Hommerts trouwt in 1915 met Cornelis Livius Nauta geboren in 1887  te Heeg. Hij is een zoon van Abraham Waslander Czn Nauta en Rinske de Jong

Femmigje de Vries ca. 19 jaar
Echtpaar Nauta – De Vries Heeg ca. 1915