Graven Mariakerk Buitenpost

1. Karst Reneman
1515? ovl 1601 te Leeuwarden

2. Hermanus K. Reneman
3. Karst H. Reneman van Groningerland, 1602 burger van Leeuwarden trouwt in 1594 met Anke Wilhelmus van Leeuwarden
4. Hermanus K. Reneman 1600 lakenkoper “in den gulden Rinck” aan de Hofmakerspiep te Leeuwarden trouwt in 1623 met Grietje Hermanni Colde, dochter van Ds. Herman Colde en Klaaske Feito Ruardi
5. Daniël H. Reneman geb. 1636 Leeuwarden, 1655 dominee te Blijs/Hogebeintum, predikant in de Grote Kerk van Harlingen van 1659 tot aan zijn dood in 1716, trouwt in 1656 te Dokkum met Fokeltje Hendriks ten Hove

Staten Friesland Leeuwarden

6. Henricus Daniels Reneman geb. 1670 Harlingen, van 1692 tot aan zijn dood in 1727, predikant in de Mariakerk te Buitenpost trouwt in 1697 te Buitenpost met Amelia Tjeerds Suriger van Harlingen.
7. Debora Isabella Reneman geb. 1706 Buitenpost, trouwt in 1727 Leeuwarden in de Galileërkerk met Ruierdt Bottes Nauta geb. 1702 te Leeuwarden, bode in dienst der Edele Staeten van 1740 t.a. zijn dood in 1763; zijn zoon Henricus Hermannus Nauta volgt hem op.

Mariakerk Krewerd interieur
Mariakerk Krewerd

Reneman te Krewerd:
Cornelis (Karstes?) Reneman 1550? In 1595 is hij nog priester te Krewerd, erna predikant te Krewerd en overleden in 1615.

Diens zoon Carolus Reneman geb. 1595 Krewerd en overleden in 1646, trouwt in 1615 met Anna Golstein. Hij volgde z’n vader op. De oudste grafsteen in de Mariakerk te Krewerd is die van Carolus Reneman in het koor, zijn vrouw Maria Golstein ligt ook in de kerk, maar dan in het schip.

Hindrik Lohman
Helena Reneman

Helena Reneman:
1602 ovl 1679 Groningen, begr . in de Martinikerk, dochter van Johannes H. Reneman en Wytzia Methema, trouwt in 1633 te Groningen met Dr . Gerhardus Swarte, geb . 1603 Lingen (Dld) raadsheer, 1655 burgemeester Groningen, curator van de Academie en directeur WestIndische Compagnie.

2 . Wytzia Swarte Helena Reneman geb. 1641 Groningen trouwt in 1663 met Meinhard Lohman geb. 1638 in Lage (Dld) 3 . Hindrik Lohman geb. 1673 Groningen trouwt in 1694 te Haren met Elsa Tammen. Zij gaan wonen aan de Vischmarkt te Groningen. Dit huis is tot 1847 in familie bezit geweest.

Vischmarkt Groningen

Elsa Tammen:
“Anno 1702 den 5 april is mijn lieve man met het regiment van hier gegaen naar Deventer en van daar na Nimwegen en is op den 28 augustus door een droeve ziekte het bedde blijven houden, de tijd van veertien dagen en is des nachts tussen maandag en dinsdag zijnde den Heere gerust, en des Donderdags an des s’ avonds tot Nimwegen in de grote Kercke in de kelder tot zijn eeuwge rustplaats gebracht”.

Pierre Alexander van Heiden Reinestein

4. Meyndert Lohman geb. 1697 Groningen. Uit hem stamt de tak de Savornin Lohman, gecommitteerde voor de Staten-Generaal. Hij erft van Gerhardina Lohman, een zuster van zijn vader en weduwe van Onno Berent Gruys, het Huis te Lellens, een borg uit de 16e eeuw en wordt hierdoor Heer van Lellens in 1744. Trouwt in 1723 te Groningen met Henrica Adriana Keiser
5. Wytzius Hindrik Lohman geb. 1734 te Groningen, burgemeester van Groningen 1788, gecommitteerde Staten-Generaal en lid van de Raad van State trouwt in 1766 met Anna Adriana de Savornin, Vrouwe van Zonnemaire
6. Maurits Adriaan de Savornin Lohman, burgemeester van Groningen. Als gevolg van het uitsterven van de mannelijke lijn kreeg Maurits als oudste zoon ook de naam ‘De Savornin en werd in 1817 verheven in de adelstand als Jhr.  Hij trouwt in 1800 te Zuidlaren met Frederike Louise Wilhelmina v. Heiden-Reinestein, geb. 1774 in Huize het Laarwoud te Zuidlaren, dochter van Peter Alexander, graaf Van Heiden 1740

Allersmaborg Ezinge

1. Susanna Reneman:
College der 1598? Dochter van Joannes H. Reneman en Wytzia Methema trouwt in 1624 met Albert Hendricks Nunninckhof, Luitenant van het Burgerlijk Regiment, 1624 brouwer. Op hun graf in de A-kerk te Groningen aan de linker kant opspringend hert met klein gewei en rechts ossekop.
2. Wytzia Nunninckhof, ovl 1600 Groningen trouwt in 1649 met Johan van Swinderen. Der Rechten Dr. raad-fiscaal. College der schipperen van de Aduarder Zijlen.
3. Albert Hendrik van Swinderen geb. 1657 aan de Breede Markt te Groningen, vernoemd naar Albert Hendrik Ninninkhoff. Dr. jur. munitiemeester, gilderechtsheer in Groningen en monstercommissaris. Hij trouwt in 1682 te Groningen met Alegonda Wichers ovl. in 1664 te Groningen, oud 29 jaar.

Albert Hendrik van Swinderen

4. Wieher van Swinderen geb. 1688 Groningen ovl. 1764 Groningen, woonachtig aan het Martinikerkhof. In 1731 in Eerste van Swinderen Op “Jagtwijk” Dr. jur.  trouwt in 1731 te Kolham met Anna Maria Trip, Vrouwe van St. Pancras
5. Albert Hendrik van Swinderen geb. 1732 a/h Martinikerkhof Groningen, Dr. jur.  lid van het College Ter Admiraliteit Van Harlingen, gecommitteerde Staten-Generaal, burgemeester v . Groningen, gecommiteerde der Admiraliteit Van Amsterdam trouwt in 1755 te Groningen met Johanna Busch de Marees, Vrouwe van. Allersma, geb. 1736 te Ezinge op borg Allersma en ovl 1766 te Ezinge op Allersma 6. Jonkheer Reneke de Marees van Swinderen, Heer van Allersma geb. 1764 en stamvader van de adellijke tak De Marees van Swinderen

Hester Reneman 1592?
Dochter van Joannes Bermanus Reneman en Wytzia Methema trouwt in 1612 met Hendrick Muntinck geb. in 1583 Groningen, 1612 lijfarts van de prins v. Gonzaga 1637 apotheker in Groningen. Na overlijden van Charles Gonzaga in 1654 professor in de botanie.

Charles Gonzaga
Marie Louise Gonzaga

Charles Gonzaga (Italiaans: Carlo Gonzaga (1580-1637)
Zijn lijfarts Muntinck is dus van 1612 tot 1637 waarschijnlijk bij hem gebleven. Aannemelijk is dat Muntincks echtgenote Hester Reneman ook aan het hof van de prins verbleef. Charles Gonzaga was Hertog van Mantua en Hertog van Montferrat van 1527 tot aan zijn dood. Hij was ook Hertog van Rethel en van Nevers, evenals Prins van Arches . Zijn dochter Marie Louise Gonzaga (bekend in Polen als Ludwika Maria) werd koningin van Polen. Zij werd in 1611 geboren te Parijs (1 jaar voor Muntinck naar de prins kwam), en zij overleed 1667 in Warschau. Half november 1645 huwde zij in de Notre Dame te Parijs met de handschoen de Poolse koning Wladislaus 4 Vasa, die weduwnaar was en ook nog erfgenaam van de tsaar v. Rusland, van welk recht hij overigens nooit gebruik heeft gemaakt. Het huwelijk van Wladislaus 4 Vasa en Maria Ludovika Gonzaga bleef zonder kinderen.

palazzo ducale mantova

Mantua (Mantova in het Italiaans) is een stad in Lombardije. De stad werd gesticht in de 20e eeuw voor Chr. op de oevers van de Mincio. In 1328 kwam daar de familie Gonzaga aan de macht. In de strijd tussen de paus en de keizer van het Heilige Rijk stond Mantua aan de kant van de keizer. Na de val van de Gonzaga-familie in 1708 werd het overgenomen door Oostenrijk. Nog later werd het stadje overgenomen door Napoleon. Na de val van Napoleon werd Mantua door de koning van Sardinië toegevoegd aan het nieuwe verenigde Italië.

Stamboom Reneman:
Nn Reneman 1490 x N.N kreeg twee zoons:
a. 1515 Karst Reneman trouwt met onbekende vrouw en krijgt drie zoons:
a1. 1540 Hermannus K. Reneman trouwt met Geeske en krijgt twee zonen
a1a. 1565 Johannes H. Reneman trouwt met Wytzia en krijgt drie dochters: Hester, Helena en Susanna
a1b. 1570 Karst H. Reneman: lijn naar Debora Isabella Reneman

a2. 1548 Egbert K. Reneman, bakker te Leeuwarden

a3. 1550 Cornelius K. Reneman, priester te Krewerd en vanaf 1598 dominee en krijgt een zoon:
a3a. 1597 Carolus Reneman, dominee te Krewerd en trouwt met Anna Golstein en krijgt een zoon: 1630 Bartholdus Reneman, dominee te Niehove

b. 1525 Hermannus Reneman pastoor W. Emden