Zijtak van G4. Ruardus Nauta, broer van stamhouder G4. Stephanus Sybrandus Nauta

Gevelsteen met wapen Scheltinga Bouricius. muursteen boven de kerkdeur te Nijehorne 2 “1778 lag de eerste steen Daniel de Blocq van Scheltinga soon van Martinus van Scheltinga , grietman over Schaterlanden en vrouw Wiekien van Bouricius”

Cornelia Livia van Scheltinga (1775) heeft door haar huwelijk met Ruardus Nauta de nazaten van Buutte Ruierdts een flinke stoot opwaarts in aanzien gegeven. Beiden studeerden rechten aan de Academie van Franeker en bezegelden dat met een huwelijk in de Jacobijner kerk te Leeuwarden in 1802. Zij was geboren in Harlingen waar haar vader Mr. Martinus van Scheltinga ontvanger was ter Admiraliteit van Friesland . De Van Scheltinga’s stonden bekend als een familie van grietmannen, zo ook Martinus die naast zijn werkzaamheden ten behoeve van de admiraliteit ook nog grietman was van Schoterland . De familie Van Scheltinga bestond voor een deel uit adellijke figuren. Zo was er bij wijze van voorbeeld een broer van Cornelia Livia,  Jhr.  Menno baron van Coehoorn,  en het mag voor menig iemand bekend zijn in welke richting dit wijst, de beroemde vestingbouwer van weleer.

Bredeplaats 8 Harlingen

Toen Cornelia Livia in 1775 geboren werd,  de familie van Scheltinga zou kort daarna naar Heerenveen verhuizen,  stond het hoge gebouw rechts van haar geboortehuis met zadeldak er nog niet. Het monumentale postkantoor op nr. 6 werd pas in 1897 gebouwd. Haar vader, Martinus van Scheltinga koopt in 1769 een huis Z.Z. Grote Breedeplaats 8 oostelijk gedeelte, met een vrlJe in- en uitgang in de Vijverstraat.

Hij koopt ook het westelijk gedeelte bij de haven. November 1773, koopt Martinus een huis, tuin, stal en wagenhuis op de Breedeplaats aan die kant. Dit huis wordt in 1780 weer verkocht. De ouders van Cornelia Livia vertrokken naar Heerenveen, waar zij het zgn. Scheltinga Huis lieten bouwen, wit van kleur. Weinig plezier genoten zij er niet vanwege de Franse bezetting.

Menno van Coehoorn

Een grote man Menno van Coehoorn, de tsaar wilde hem naar Rusland halen.
1. Menno Baron Coehoorn x 1678 te Britsurn Magdalena van Scheltinga
2. Amalia Coehoorn geb. 1683 Leeuwarden ovl 1708 Heerenveen x 1700 te Heerenveen Maarten van Scheltinga grietman van Schoterland
3. Daniël van Scheltinga geb. 1704 Heerenveen ovl 1781 ald. burgemeester van IJlst x secretaris van Schaterland 1735 Jorwerd Aletta Catharina Lycklama à Nijholt.
4. Maarten van Scheltinga geb . 1736 Leeuwarden en ovl 1799 Heerenveen Ontv. generaal der Admiraliteit Friesland grietman van Schoterland x Wiskje Bouricius
5 . Cornelia Livia v. Scheltinga geb . 1775 Harlingen juriste Oldeboorn x 1802 te Leeuwarden Ruardus Nauta geb . te Lippenhuizen 1775 Ontv . te Heerenveen plv. rechter ovl 1821 Heerenveen oud 46 jr .