copy-cropped-scheepstegel-kleurcorrectie.jpgUITGEBREIDE STAMBOOM

stamboom Butte Ruierdts

I Butte Ruierdts,
geb. Warga? 1660 lid schippersgilde (1694-), trekschipper van Leeuwarden op Dokkum (1697-)  † niet in Leeuwarden 17 maart 1727
tr. 1e 23 mei 1697 Aeltie Sijberens geb. Wirdum? † Leeuwarden 0 april 1706
tr. 2e Marsum 27 maart 1707 Auck Ydes.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aeltie Bottes volgt II-a
2.
Aurelia Bottes,
3.
Magdalena Bottes,
4.
Jeske Nauta, geb. Leeuwarden 1698
5.
Sybren Bottes Nauta volgt II-b
6.
Ruurd Bottes Nauta volgt II-c
7.
Trijntie Nauta, geb. Leeuwarden 1705

Notitie bij Jeske: geen huwelijk in Leeuwarden gevonden
geen kinderen in Leeuwarden gevonden
geen lidmatengegevens in Leeuwarden gevonden

II-a Aeltie Bottes, kreeg rel. J. Rooster.
Uit deze relatie:

1. Gysbertus Bottes, horlogemaker


II-b
Sybren Bottes Nauta,

geb. Leeuwarden 1699  Houtkoper op Camstraburen (1729-) † Leeuwarden 29 nov. 1741

tr. Leeuwarden: Gallileerkerk 18 april 1729  Elisabeth Schoonbeek geb. Leeuwarden 1700 .
Notitie bij
Sybren Bottes: geen kinderen gevonden in Leeuwarden
geen informatie in lidmatenregister Leeuwarden

II-c Ruurd Bottes Nauta,
geb. Leeuwarden 1702  ordinaris staetebode (1727-)  † Leeuwarden 1763
tr. Leeuwarden grote (Galileische) kerk 2 maart 1727  
Debora Ysabella Reneman geb. Buitenpost 3 mei 1706 dr. van Henricus Daniels Reneman en Amelia Tjeerds Suriger.
Uit dit huwelijk:

1. Henricus Harmanus Nauta, geb. Leeuwarden 1728 † Leeuwarden; Jacobinerkerk 4 jan. 1736
2.
Aaltie Ruurds Nauta volgt III-a
3.
Hendricus Hermanus Ruirds Nauta, geb. Leeuwarden 1732 kind van de bode † Leeuwarden: Jacobinerkerk 6 mei 1732
4.
Henricus Hermannus Nauta volgt III-b
5.
Tryntje Nauta, geb. Leeuwarden 1737
6.
Amelia Nauta volgt III-c
7.
Bottje Nauta, geb. Leeuwarden 1741 † Leeuwarden Jacobinerkerk 31 mei 1745
8.
Fokeltje Nauta, geb. Leeuwarden 1743 † Leeuwarden Jacobinerkerk 31 mei 1745
9.
Botto Ruirdts Nauta volgt III-d


III-a
Aaltie Ruurds Nauta,

geb. Leeuwarden 1730

tr. Leeuwarden burgelijk 16 jan. 1756  Jacob Riemersma geb. 1720 mr. zadelmaker (1756-).

III-b Henricus Hermannus Nauta,

geb. Leeuwarden 1733 kamerbewaarder Edele Staten  † 1811

tr. 1e Leeuwarden: Jacobijnerkerk 18 maart 1764 Foekjen Edema ged. Heerenveen 1638;

tr. 2e Roordahuizen 13 aug. 1788  Hesseltje Hogenbrug geb. Burgwerd/Hartwerd 1750;

tr. 3e Deinum 18 juni 1792  Lucia Schelsma geb. Leeuwarden? 1755 ged. Leeuwarden 1638
Uit het eerste huwelijk:

1. Hiltie Hendrikus Nauta, geb. Leeuwarden 1765
2.
Ruurd Henricus Nauta, geb. Leeuwarden 1769  

Uit het tweede huwelijk:

1. Ruardus E. Hendricus Nauta, geb. Leeuwarden 12 aug. 1789
kamerbewaarder van de heeren van de Gedeupteerde Staten van Friesland

III-c Amelia Nauta,
geb. Leeuwarden 1739 [Leeuwarden en Heerenveen (1638-)]
tr. Leeuwarden; Jacobijnerkerk 6 maart 1763
Hendrik Cuiper mr. bakker (1763-).
Notitie bij
Amelia: bel. Leeuwarden: 14-03-1766
van Leeuwarden naar Heerenveen: 25-06-1766; zy doorgehaaldNH Lidmatenboek Leeuwarden

III-d Botto Ruirdts Nauta,
geb. Leeuwarden 20 april 1746  predikant (Ds) te Lippenhuizen en Steenwijk (0008-)  † Lippenhuizen 21 juni 1786
tr. Lippenhuizen 5 juni 1774
Agneta Wilhelmina de Ruyter geb. Steenwijk 1744 dr. van Steven de Ruiter en Wilhelmina Elisabeth Sluiters.
Uit dit huwelijk:

1. Ruardus Nauta volgt IV-a
2.
Stephanus Sybrandus Nauta volgt IV-b

Notitie bij Botto Ruirdts: Botto Nauta
bel. 18-12-1768
26-08-1770 naar Groningen
Lidmatenboek NH Gemeente Franeker 1742 – 1790
Candidaat te Lippenhuizen 1772; bevestigd op 8 november
Bouwjaar kerk Lippenhuizen 1743Graf niet (meer) aanwezig in Lippenhuizen Graf niet (meer) aanwezig in Lippenhuizen Bouwjaar kerk 1743

IV-a Ruardus Nauta,

geb. Lippenhuizen 3 maart 1775 Mr. ontvanger Heerenveen † Aengwirden: Heerenveen; oud 46 jaar 21 okt. 1821
tr. Leeuwarden: Jacobijnerkerk 13 april 1802
Cornelia Livia van Scheltinga geb. Harlingen 16 sept. 1775 † Heerenveen; oud 77 jaar 20 dec. 1852 dr. van Martinus van Scheltinga en Wiskje Bouricius.
Uit dit huwelijk:

1. Agneta Wilhelmina Nauta volgt V-a
2.
Wiske Nauta, geb. Utingeradeel 28 febr. 1807 3. Martha Kinnema Nauta volgt V-b
4.
Botto Nauta volgt V-c

Notitie bij Ruardus: Album Promotorum Franeker 1797 31 3 Ruardus Nauta, Lippenhusa Frisius Jur.
Inschrijving: 14-09-1793
Candidaats: 24-09-1796
Promotie: 31-03-1797

Strafrechtelijke processen gerelateerd aan de Univeriteit van Franeker:
17/18- 9-1795 1) J. Venraij (student). P. Wierdsma (14180). J. le Maire (14210). P.A. Conradi (14203) R. Nauta (14179).
Hard aanbellen, ruit inslaan bij J. van Voorst, hoogleraar.
Zie ook inv. nr. 27 p. 5-15
11- 2-1796 R. Nauta (14179). P. Conradi (14203). E. Jongsma (14183).
Glazen inslaan van verscheidene huizen wegnemen van een schapebout. Het hierbij aanwezig zijn.
Zie ook inv. nr. 133 p. 200 inv. nr. 28 p. 16-18.

V-a Agneta Wilhelmina Nauta,

geb. Utingeradeel 21 nov. 1805 † Schoterland: 67 jaar:

gehuwd 4 maart 1873  tr. Schoterland 24 juli 1856 Martinus Adrianus Kool Van Heerens.
Notitie bij
Agneta Wilhelmina: bel. Heerenveen: mei 1823
naar Leeuwarden?: 1849DTB 611E DTB 611E

V-b Martha Kinnema Nauta,

geb. Utingeradeel 27 aug. 1809 tr. Schoterland 11 juni 1854  Arend Bremmers.

V-c Botto Nauta,

geb. Heerenveen 9 mei 1812 koopman † Gronau 17 april 1856

tr. Gronau 16 dec. 1846 Johanna Sofia Hopink geb. 18 okt. 1816 † 20 maart 1874.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelia Livia Nauta volgt VI-a


VI-a
Cornelia Livia Nauta,

geb. Gronau 11 nov. 1849 † Gronau

tr. Gronau (D) Evangelisch 13 nov. 1872 Willem Jordaan geb. Enschede 18 juli 1846 gen. dir. katoenspinnerij † Gronau 16 april 1914.

IV-b Stephanus Sybrandus Nauta,

geb. Lippenhuizen 31 maart 1778 medicina dr./vroedmeester † Barraddeel/Tzummarum oud 53 jaar,

gehuwd 12 juni 1831 tr. Rauwerd/Irnsum: met attest van Leeuw. en Hallum 7 mei 1804  Johanna Maria Fredelina Waslander geb. Zwolle 7 mei 1776 † Leeuwarden?Bolsward oud 74 jaar weduwe 4 okt. 1850  dr. van Abraham Waslander en Johanna Maria Fredelina Schmit.
Uit dit huwelijk:

1. Abraham Waslander Nauta volgt V-d
2.
Agneta Wilhelmina Nauta volgt V-e
3.
Helena Constantia Nauta volgt V-f
4.
Botto Stephanus Nauta, geb. Franeker 14 maart 1809 † Groningen: garnizoens ziekenzaal 5 maart 1836]
5.
Johanna Maria Fredelina Nauta, geb. Franeker 14 mei 1811 † Franeker 15 sept. 1811
6.
Johannes Bartholdi Nauta volgt V-g
7.
Stephanus Sybrandus Nauta, geb. Het Bildt/SAP 13 aug. 1815  † Het Bildt/SAP: oud 38 weken 8 mei 1816

Notitie bij Stephanus Sybrandus: Stephanus Sybrandus Nauta: Universiteit Franeker
Inschrijving: 30-08-1799
Candidaats: 18-06-1803
Promotie: 23-11-1803
Album Promotorum Academia Franekerensis 1591-1811 vermeld: 23-11-1803
Stephanus Sybrandus Nauta, Leovardia Frisius medicina
Specimen chirurgico-med, de corporibus perigrines ex oesophago removendis*
Reactie van a.i. conservator J. van der Kamp van het archief van ´t Coopmanshuis te Franeker: Een geschrift van zijn hand, waarschijnlijk een gedrukte repliek bij een openbare anatomische les, wordt vermeld in F. Postma & J. van Sluis : Auditorium Academae Franequerensis : Leeuwarden (Fryske Akademy) 1995 (179/1803.2)
Afbeeldingen die op beide Nauta´s ( R. Nauta en S.S. Nauta) beterekking hebben zijn ons niet bekend .
Zou lector aan de universiteit van Franeker geweest zijn.
Moet Ludovicus Rheinvis Feith, Zwollanus gekend hebben (studeerde gelijktijdig in Franeker)


V-d
Abraham Waslander Nauta,
geb. Franeker 30 dec. 1804 Notaris\secret. te IJlst † IJlst; oud 85 jaar 26 juli 1890
tr. Dantumadeel 14 mei 1826  
Pieterik Gerbens Faber geb. Rinsumageest 28 juli 1804  † IJlst oud 78 gehuwd 12 dec. 1882 dr. vanGerben Faber en Aaltje van der Wielen.
Uit dit huwelijk:

1. Stephanus Sybrandus Nauta, geb. Rinsumageest 8 febr. 1827  zonder beroep † IJlst: oud 38 jaar: burgelijke staat niet vermeld 12 april 1865 2. Gerben Nauta, geb. IJlst 24 sept. 1828  Zaakwaarnemer † IJlst: 66 jaar: ongehuwd 6 jan. 1895
3.
Cornelis Livius Nauta volgt VI-b
4.
Johanna Maria Fredelina Nauta volgt VI-c
5.
Alida Nauta volgt VI-d
6.
Petronella Nauta, geb. IJlst 4 maart 1836  zonder beroep † IJlst: oud 80 jaar: ongehuwd 11 dec. 1916

7. Johannes Bartholdi Nauta volgt VI-e
8.
Geertruida Nauta volgt VI-f
9.
Heero Nauta volgt VI-g
10.
Botto Nauta, geb. IJlst 21 juli 1844  Timmerman † IJlst: oud 76 jaar: ongehuwd 12 april 1921

Notitie bij Abraham Waslander: van Franeker naar Rinsumageest: ?
bel. Rinsumageest 07-07-1827
van Rinsumageest naar IJlst: 09-08-1828
bij Huwelijk klerk ter secretaris te IJlst
Stempel afkomstig van AWN ?
was stadsontvanger van IJlst 1829

VI-b Cornelis Livius Nauta,

geb. IJlst 17 april 1830 Hoofdonderwijz der jeugd te Folsgare, wethouder te Workum † Workum: oud 71 jaar: weduwnaar 17 jan. 1902

tr. 1e Sloten 15 nov. 1857 Feikjen Jans Brouwer geb. Wolvega 13 aug. 1831 zonder beroep † Folsgare; oud 29 jaar 14 okt. 1860;

tr. 2e Wymbritseradeel Folsgare 31 aug. 1867 Hiltje Jacobs Ernst geb. Sneek 10 april 1821 zonder bedrijf † Workum 21 sept. 1890.
Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Nauta volgt VII-a
2.
Feike Nauta volgt VII-c
3.
Abraham Waslander Czn Nauta volgt VII-b

Notitie bij Cornelis Livius: Hoofdonderwijzer te Folsgare en Nijland
Gaf godsdienstonderwijs aan openbare school
Werd teveel van het goede en is ontslagen

VII-a Jan Nauta,

geb. Wymbritseradeel: Folsgare 14 aug. 1858 schrijnwerker  † Workum; oud 70 jaar 20 aug. 1929

tr. Workum 27 mei 1899  Trientje Leenstra geb. Workum 10 jan. 1867 † Workum; oud 69 jaar 23 aug. 1936.
Uit dit huwelijk:

1. Feikje Nauta, geb. Workum: aangiftedatum 21 mei 1900
2.
Houkjen Nauta, geb. Workum 8 sept. 1901
3.
Cornelis Livius Nauta, geb. Workum 8 sept. 1901

VII-b Abraham Waslander Czn Nauta,
geb. Folsgare 13 okt. 1860  Scheepssmid + schaatsen † Heeg; oud 58 jaar 20 mei 1919
tr. Wymbritseradeel 12 mei 1883
Rinske de Jong geb. IJlst 11 juli 1857 † Sneek; oud 72 jaar 15 okt. 1929.
Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Nauta, geb. Wymbritseradeel 17 febr. 1885
2.
Cornelus Livius Nauta volgt VIII-a
3.
Hiltje Nauta, geb. Wymbritseradeel 22 aug. 1890

VIII-a Cornelus Livius Nauta,
geb. Heeg 15 febr. 1887  Smit + fietsenhandel † Heeg 17 jan. 1959
tr. Heeg 17 juli 1915
Femmigje de Vries geb. Heeg dr. van Doekele de Vries en Gerritje van Vriezen.
Notitie bij
Cornelus Livius: schaatsenmaker

VII-c Feike Nauta,
geb. Wymbritseradeel: Folsgare 13 okt. 1860, bakkersknecht , bakker te Nijland † Nijland: oud 60 jaar: gehuwd 31 dec. 1920
tr. Wymbritseradeel 10 mei 1884
Japke Twijnstra geb. Folsgare 25 aug. 1862 † Woudsend; oud 87 jaar 25 dec. 1949.
Uit dit huwelijk:

1. Feikje Nauta volgt VIII-b
2.
Cornelis Livius Nauta volgt VIII-c
3.
Korneliske Nauta volgt VIII-d
4.
Hiltje Nauta volgt VIII-e
5.
Tietje Nauta volgt VIII-f
6.
Jan Nauta volgt VIII-g
7.
Ytje Nauta volgt VIII-h


VIII-b
Feikje Nauta,
geb. Wymbritseradeel: Folsgare 14 sept. 1885 † Koudum; oud 39:
gehuwd 6 febr. 1925 tr. Hem. 10 mei 1906
Uilke Dijkstra geb. Heidenskip 17 april 1879 boer † Koudum; oud 77 jaar 26 jan. 1957.

VIII-c Cornelis Livius Nauta,
geb. Folsgare 28 jan. 1887  † Heerenveen; oud 76 jaar 8 juli 1963
tr. Workum 30 mei 1918
Minke Smits geb. Heidenskip 23 jan. 1890 † Heerenveen; oud 97 jaar 23 jan. 1987 dr. van Jantje Smits en Engel Haitsma.

VIII-d Korneliske Nauta,
geb. Wymbritseradeel: Folsgare 18 okt. 1888 † Woudsend; oud 77 jaar 9 april 1966
tr. Wymbritseradeel 3 sept. 1910
Gerrit Posthumus geb. 25 nov. 1882 † Woudsend; oud 60 jaar 13 dec. 1942.

VIII-e Hiltje Nauta,
geb. Wymbritseradeel: Folsgare 23 maart 1890 † oud 82 jaar 13 nov. 1972
tr. Wymbritseradeel 6 maart 1916
Wypke Kuiper  geb. Gaastmeer 10 okt. 1887 † oud 88 jaar 14 aug. 1976 zn. van Klaas Hendriks Kuiperen Antje Wypkes Attema.

VIII-f Tietje Nauta,
geb. Wymbritseradeel: Folsgare 8 sept. 1892  † Tjerkwerd; oud 89 jaar 15 april 1986
tr. Wymbritseradeel 2 mei 1912
Hotze de Jong geb. Tjerkwerd 21 maart 1890 † Tjerkwerd; oud 70 jaar 24 sept. 1960.

VIII-g Jan Nauta,
geb. Wymbritseradeel: Folsgare 13 nov. 1893  † Sneek 13 juni 1986
tr. Wymbritseradeel 10 mei 1919
Nelligjen Kok geb. Nyland 3 nov. 1894 † Sneek; oud 71 jaar 15 aug. 1966.

VIII-h Ytje Nauta,
geb. Wymbritseradeel; Folsgare 22 juni 1898  † Wons; oud 82 jaar 24 dec. 1980
tr. Wons 10 mei 1922
Johannes Politiek geb. 18 jan. 1899 † Wons; oud 87 jaar 9 aug. 1986.

VI-c Johanna Maria Fredelina Nauta,
geb. IJlst 19 maart 1832  † Lemsterland; oud 38 jaar; gehuwd 4 mei 1872
tr. IJlst 6 juni 1858
Wiebe Brouwer geb. Sloten 5 dec. 1828 stoombootkapiteitn † Lemmer 5 maart 1886 zn. van Jan Wiebes Brouwer enJeltje Wiebrens van der Vaart.
Notitie bij
Johanna Maria Fredelina: leeftijd op sterfdatum klopt niet met geboortedatum

VI-d Alida Nauta,
geb. IJlst 29 maart 1834  † Sneek; oud 52 jaar; gehuwd 22 april 1888
tr. IJlst 8 febr. 1867
Klaas Verhoeff geb. Delfstrahuizen 18 juni 1828 † Sneek 19 okt. 1911 zn. van Cornelis Klazes Verhoeff en Jeltje Roelofs de Haan.

VI-e Johannes Bartholdi Nauta,
geb. IJlst 30 nov. 1837  teerfabrikant † IJlst: oud 69 jaar: gehuwd 9 mei 1907 tr. IJlst 29 juni 1865
Sjoerdtje Lanting geb. IJlst 28 jan. 1842 zonder beroep † IJlst 12 aug. 1910 dr. van Cornelis Sjoerds Lanting en Geertje Teerdzes Holtrop.
Uit dit huwelijk:

1. Pietje Nauta volgt VII-d
2.
Cornelis Johanneszn Nauta volgt VII-e
3.
Geertje Nauta volgt VII-f
4.
Johanna Maria Fredelina Nauta, geb. IJlst 17 aug. 1873  † 1638
5.
Gelkjen Nauta, geb. IJlst 23 maart 1875 † 1963
6.
Alida Nauta, geb. IJlst 2 mei 1877 zonder beroep † IJlst 27 maart 1935
7.
Elbrig Nauta, geb. IJlst 10 nov. 1879  † IJlst: 10 jaar oud 30 sept. 1890
8.
Abraham Nauta volgt VII-g

Notitie bij Gelkjen: woonde samen met zus Alida
Notitie bij
Alida: woonde samen met zus Gelkjen Nauta

VII-d Pietje Nauta,
geb. IJlst 15 april 1866 zonder beroep † IJlst: oud 61 jaar: gehuwd 27 mei 1927
tr. IJlst 10 mei 1891
Foeke Troelstra bakker † IJlst.

VII-e Cornelis Johanneszn Nauta,
geb. IJlst 25 jan. 1868 teer fabrikant te Ijlst † IJlst 1954
tr. 1e Doorn  16 maart 1911
Hinderika Sjoerdts Kuperus;
Uit dit huwelijk is een zoon geboren. Deze zoon is getrouwd en heeft met zijn vrouw tijdens de hongerwinter in WO-II onderdak in IJlst gevonden bij zijn vader die toen al voor de tweede keer getrouwd was.
tr. 2e IJlst 1927
Johanna van der Wal geb. IJlst 1897 Verpleegster † Sneek 1982 dr. van Durk van der Wal en Weltje Nooitgedacht.
Uit het tweede huwelijk:

1. Johannes Nauta volgt VIII-i
2.
Weltje Nauta, geb. IJlst 1930 Verpleegster
3.
Durk Nauta volgt VIII-j
4.
Abraham Nauta volgt VIII-k
5.
Cornelis Nauta volgt VIII-l


VIII-i
Johannes Nauta, geb. IJlst 1929 † Breda 1974

tr.. Bina Havinga.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Nauta volgt IX-c
2.
Jaap Nauta volgt IX-b
3.
Klaassien Nauta,
4.
Bart Nauta volgt IX-a


IX-a
Bart Nauta, tr. Sandra van der Rijst.
Uit deze relatie:

1. Emma Nauta, geb. 1999
2.
Abe Nauta, geb. 2001
3.
Boaz Nauta, geb. 2003


IX-b
Jaap Nauta, kreeg rel. Nienke Runge.
Uit deze relatie:

1. Baukje Nauta, geb. 1992
2.
Han Nauta, geb. 1995


IX-c
Cornelis Nauta, kreeg rel. Judith Vuyck.
Uit deze relatie:

1. Wietske Nauta, geb. 1998
2.
Saskia Nauta, geb. 2000
3.
Bram Nauta, geb. 2002


VIII-j
Durk Nauta,
geb. IJlst 30 jan. 1932 † Blaricum 10-04-1995 en begraven in Bussum
tr. 29 juni 1960
Ans Damen geb. Eindhoven 23 jan. 1932 dr. van  Dirk Damen en Jacoba Gerretje Malkus.
Uit dit huwelijk:

1. Martin Nauta, geb. Nederhorst den Berg 12 juli 1961
2.
Jolanda Nauta, geb. Weesp 7 aug. 1962
3.
Fabienne Nauta, geb. Weesp 5 mei 1964
4.
Welmoed Nauta, geb. Weesp 27 nov. 1966
5.
Sandra Nauta, geb. Weesp 23 juli 1968


VIII-k
Abraham Nauta,
geb. IJlst 19 dec. 1936 Elektrotechnisch ing. [IJlst Uilenburg 21 (1638-)]
tr. hilversum 23 april 1960
Paula Buitendijk geb. Rijsoort = gem. Ridderkerk 4 april 1936 administratief medew. dr. van Joost Pouwlus Buitendijk en Trijntje Wilhelmina Lenkeek.
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Johannes Nauta volgt IX-d
2.
Joost Paul Nauta, geb. Emmeloord 23 okt. 1964 waterbouwkundig ingenieur
3.
Carolien Wilhelmina Nauta volgt IX-e


IX-d
Cornelis Johannes Nauta,
geb. Emmeloord 18 juli 1962 Bouwkundig ingenieur [Zwolle ]
tr. Zwolle 27 juni 2001
Marjanne van den Beld geb. Kampen 17 febr. 1966 dr. van David van den Beld en Jenny Schrijver.

IX-e Carolien Wilhelmina Nauta,
geb. Emmeloord 10 febr. 1970 tr. Beuningen
Marco Haakman.
Uit dit huwelijk:

1. Joeri Haakman
2. Anieck Haakman
3. Kars Haakman

VIII-l Cornelis Nauta, geb. IJlst 1938 kreeg rel. Jet Damen.
Uit deze relatie:

1. Martijn Nauta,
2.
Rozemarijn Nauta,


VII-f
Geertje Nauta,
geb. IJlst 22 aug. 1871 zonder beroep † Sneek 21 okt. 1948
tr. IJlst 7 juni 1896
Jan de Vries ged. IJlst 1638 Schilder.

VII-g Abraham Nauta,
geb. IJlst 19 mei 1882 teer fabrikant † IJlst 18 dec. 1946 tr. IJlst 27 mei 1908
Antje de Vries.
Uit dit huwelijk:

1. onbekend (3 of 4 dochters),


VI-f
Geertruida Nauta,
geb. IJlst 8 jan. 1840  zonder beroep † IJlst: 46 jaar gehuwd 19 febr. 1886
tr. IJlst 20 mei 1870
Stoffel van der Goot geb. Westhem 27 febr. 1844 koopman † IJlst 0012 zn. van Jan Stoffels van der Goot enKornelia Geerts de Graaf.

VI-g Heero Nauta,
geb. IJlst 30 dec. 1841 grofsmit † IJlst: oud 81 jaar: weduwnaar 7 febr. 1923
tr. IJlst 17 mei 1868
Trijntje Groeneveld geb. IJlst 12 nov. 1844 † IJlst 17 aug. 1920 dr. van Rink Bonnes Groenveld en Akke Douwes Zondervan.
Uit dit huwelijk:

1. Pietje Nauta, geb. IJlst 21 nov. 1868  † 1947
2.
Akke Nauta, geb. IJlst 6 sept. 1870 zonder beroep † Doniawerstal 6 juni 1946
3.
Johanna Maria Fredelina Nauta volgt VII-h
4.
Anna Nauta, geb. IJlst 8 nov. 1873
5.
Geertruida Nauta volgt VII-i
6.
Abraham Nauta, geb. IJlst 25 okt. 1878 † Zuidlaren 3 jan. 1945
7.
Janke Nauta, geb. IJlst 21 juni 1880
8.
Rink Bonne Nauta volgt VII-j
9.
Cornelis Nauta volgt VII-k

Notitie bij Heero: inwonend kind : Gerardina Elisabeth Wenke
geb. 06-??-1886 te Beverwijk
Notitie bij
Pietje en Akke: zussen woonde samen in onbewoonbaar verklaarde woning
woning Uilenburg was eigendom van Cornelis Johanneszn. Nauta

VII-h Johanna Maria Fredelina Nauta,
geb. IJlst 17 febr. 1872
tr. 1e IJlst 11 febr. 1900
Rients Schootstra; tr. 2e IJlst 10 mei 1903 Hidde Siegert.

VII-i Geertruida Nauta,
geb. IJlst 9 febr. 1876
tr. IJlst 5 aug. 1900
Philippus van der Giezen.

VII-j Rink Bonne Nauta,
geb. IJlst 19 dec. 1882  † Warten 29 maart 1973
tr. IJlst 29 mei 1909  
Hieke Boersma geb. Tsummarum 17 april 1883
Uit dit huwelijk:

1. Heero Rink Nauta, geb. IJlst 8 okt. 1909 smid † Tietjerksteradeel 10 juni 1980
2.
Aaltje Trijntje, geb. IJlst 23 mei 1911
3.
Trijntje Nauta, geb. IJlst 31 febr. 1916
4.
Rients Nauta, geb. IJlst 13 okt. 1917 † Leeuwarden 21 sept. 1997
5.
Pietje Nauta, geb. IJlst 18 nov. 1924


VII-k
Cornelis Nauta,
geb. IJlst 14 jan. 1886 kantoorbediende (1919-) [Den Haag (1919-)]
tr. IJlst 15 mei 1919
Gerardina Elisabeth Wernke geb. Beverwijk 1887  zonder (1919-)

V-e Agneta Wilhelmina Nauta,
geb. Franeker 2 juni 1806 † Bolsward: 38 jaar, gehuwd 11 mei 1845
tr. Bolsward 24 juli 1836
Willem Davids van Assen geb. Bolsward 3 okt. 1811 † Bolsward 28 mei 1874 zn. van David Willems en Antje Kornelis Staal.

V-f Helena Constantia Nauta,
geb. Franeker 27 okt. 1807  † Norg; oud 48 jaar; gehuwd 18 febr. 1856
tr. Leeuwarden  26 juni 1842
Joannes Henricus Stokker geb. Breda 1792 zn. van Joannis Stokker en Anna Maria Scheffer.

V-g Johannes Bartholdi Nauta,
geb. Joure (Haskerland) 28 dec. 1812 bedelaar (1848-), inlandschkramer (1857-)  † Kampen; oud 75 jaar; weduwnaar 27 sept. 1888
tr. Borne 14 maart 1857
Johanna Antonia Kip geb. Ootmarsum 1821
Uit dit huwelijk:

1. levenloos kind, geb. Borne 26 okt. 1858 † Borne 26 okt. 1858
2.
Stephanus Sibrandus Nauta, geb. Delden, Stad 1860 † Delden, Stad; oud 5 dagen 1860